Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Sottrupskov Landsbylaug

 • 1 Navn

Foreningens navn er Sottrupskov Landsbylaug, beliggende ved Alssund. Stiftet den 1. februar 2017.

 • 2 Formål

Landsbylaugets formål er § At bevare de naturmæssige, historiske og menneskelige værdier i Sottrupskov.

 • At varetage og formidle fælles interesser og sikre indflydelse i sager der vedrører Sottrupskov.
 • At fremme landsbyens trivsel.

 

 • 3 Medlemmer

Alle beboere i Sottrupskov over 15 år har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

 • 4 Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemskab

 

 • 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem – syv personer og 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved første ordinære generalforsamling er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg, ved lodtrækning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Forretningsordenen udarbejdes og revideres af bestyrelsen. Forretningsordenen er tilgængelig på landsbylaugs hjemmesiden.

 

 • 6 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling finder sted i februar måned. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, som er Landsbylaugets højeste beslutningsmyndighed. Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte og ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis fem medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2⁄3 majoritet.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde nedenstående punkter:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning for det forløbne år.
 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag ( forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, der være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen og bekendtgøres på hjemmesiden. )
 7. Laugets fremtidige arbejde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor & suppleanter.
 9. Eventuelt.
 • 7 Tegning og hæftelse

Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem. Landsbylaugets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Landsbylaugets indgående forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af af Landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 8 Regnskab og Revision

Landsbylaugets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være gennemgået af den valgte revisor.

 • 9 Opløsning

Landsbylauget kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2⁄3 flertal og anden gang ved simpelt flertal. Ved opløsning opgøres Landsbylaugetsformue af den afgående generalforsamling. Evt. formuen bruges til gavn og glæde for borgerne i Sottrupskov.

 • 10 Ikrafttrædelse og revision fortegnelse

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 1. februar 2017

 

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev